PRIVACYVERKLARING – 23/09/2021

TEXET BENELUX, met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 97, België met ondernemingsnummer (KBO) 0415.734.872 en RPR Leuven (“ TEXET ” of “ wij ”) zal, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“ AVG ”), verantwoordelijk zijn voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

TEXET zal deze gegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de AVG en onderhavige privacyverklaring (“ Privacyverklaring ”). Voormelde Privacyverklaring, die samen met ons cookiebeleid dient te worden gelezen, zal u informeren omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door TEXET. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de cookie-instellingen voor onze website, klik hier voor ons cookiebeleid . (“ Cookiebeleid ”).

Bij vragen, klachten of verzoeken omtrent (de verwerking van) uw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring en/of ons Cookiebeleid, contacteer ons op info@texet.be . U kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, contact@apd-gba.be of per post (1000 Brussel, Drukpersstraat 35).

 1. Overzicht van de verwerking

  Welke gegevens verwerken wij?

  Hoe verkrijgen wij die?

  Hoe lang bewaren wij die?

  Hoe lang bewaren wij die?

  Browser- en sessiegegevens

  Rechtstreeks van de betrokkene, door het plaatsen van cookies

  Zie ons Cookiebeleid

  Uw toestemming en onze gerechtvaardigde belangen

  Contact-, facturatie- en leveringsgegevens

  Via rechtstreeks contact met of door de betrokkene en/of via derden (i.g.v. bepaalde online marketing)

  Zolang als vereist voor de verwerkingsdoeleinden

  Uw toestemming, uitvoering van een overeenkomst of onze gerechtvaardigde belangen

  Selectie- en aanwervingsgegevens

  Via rechtstreeks contact met of door de betrokkene

  Via derden (i.g.v. interim-, selectie- en aanwervingskantoren)

 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarvoor en waarom mag dat?

  Browser- en sessiegegevens van de websitegebruikers Wij verzamelen o.m. volgende browser- en sessiegegevens aan de hand van cookies, wanneer u gebruik maakt van onze website: het type internet browser, hoedanigheid van de gebruiker, taalvoorkeur, datum en tijd van uw bezoek, domeinnaam of website waarlangs u onze website heeft bereikt, aantal bezoeken, IP adres, gemiddeld gespendeerde tijd op onze website en de bezochte pagina’s. Meer informatie over de cookie-instellingen voor onze website vindt u in ons Cookiebeleid.

  • waarvoor (doeleinden)?

   • Technisch en functioneel beheer van onze website (essentiële en functionele cookies);
   • evaluatie van de doeltreffendheid van onze website en opvolgen van het gebruik en/of surfgedrag van de gebruikers (analytische cookies);
   • marketing en interactie op sociale media via de website (marketing cookies en sociale media plug-ins).
  • dat mag op basis van (rechtsgrond):

   • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. het aanbieden van een veilige en goed-functionerende website (essentiële cookies);
   • de toestemming door u gegeven (functionele, analytische en marketing cookies en sociale media plug-ins).

  Contact-, facturatie- en leveringsgegevens van klanten Wij verzamelen o.m. volgende contact-, facturatie- en leveringsgegevens van klanten (en/of hun team) wanneer u ons contacteert (telefonisch, per e-mail, via de chatbot of via het contactformulier), een bestelling plaatst, een offerte aanvraagt, gebruik maakt van onze diensten, een gebruikersaccount op onze website aanmaakt of u aanmeldt op onze e-maillijst : uw volledige naam, leeftijd, geslacht en lichaamsafmetingen, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, facturatie- en leveringsadres en betaalgegevens.

  • waarvoor?

   • antwoorden op uw vragen of verzoeken tot informatie
   • onderhandelen of sluiten van (commerciële) overeenkomsten met u;
   • leveren en factureren van uw bestellingen;
   • verbeteren van onze producten, diensten en klantenservice;
  • dat mag op basis van:

   • de toestemming door u gegeven of uw verzoek om contact op te nemen en informatie over te maken;
   • uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Sommige gegevens moeten we nl. noodzakelijk verwerken om onze diensten te kunnen leveren;
   • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. het kunnen verbeteren van onze producten, diensten en klantenservice;
   • voldoen aan onze wettelijke en/of fiscale verplichtingen, zoals het aanmaken van boekhoudkundige registers en facturen.
   • voldoen aan een wettelijke verplichting

  Contact-, facturatie- en leveringsgegevens van toekomstige klanten Wij verwerken o.m. volgende contactgegevens van toekomstige klanten (en/of hun team), die wij via derden (zoals ons marketingbureau) verkregen hebben n.a.v. uw deelname aan een actie en/of promotie m.b.t. onze diensten en/of producten : uw volledige naam, leeftijd, geslacht en lichaamsafmetingen, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, facturatie- en leveringsadres en betaalgegevens.

  • waarvoor?

   • Prospecteren van nieuwe klanten
  • dat mag op basis van:

   • de toestemming die u ons hiervoor geeft, voorafgaandelijk aan uw deelname aan de actie en/of promotie.

  Contact- en andere gegevens van onze leveranciers : Wij verzamelen o.m. volgende contact- en andere gegevens van onze leveranciers (en/of hun team) wanneer wij commerciële contracten met leveranciers onderhandelen en sluiten : uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

  • waarvoor?

   • gebruikmaken van diensten van onze leveranciers.
  • dat mag op basis van:

   • uitvoering van de overeenkomst gesloten met de leverancier.

  Selectie- en aanwervingsgegevens van sollicitanten : Wij verzamelen o.m. volgende selectie- en aanwervingsgegevens wanneer u per e-mail en/of telefonisch solliciteert of deze gegevens toegestuurd krijgen van interim-, selectie- en aanwervingskantoren : uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, curriculum vitae en andere documenten en/of gegevens die u aan ons bezorgt in dit verband.

  • waarvoor?

   • verwerken, beheren en, in voorkomend geval, gevolg geven aan inkomende sollicitaties.
  • dat mag op basis van:

   • de toestemming door u gegeven of uw verzoek om contact op te nemen in het kader van een vacature en/of uw applicatie.
 3. Verwerking voor direct marketing

  Wij verwerken de persoonsgegevens van bestaande klanten en handelsrelaties voor direct marketing doeleinden van soortgelijke diensten en producten via e-mails. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, m.n. de promotie van gelijkaardige diensten, producten, seminaries & evenementen.

  Voor direct marketing naar andere categorieën van personen zal toestemming worden gevraagd voorafgaandelijk aan de verwerking van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij inschrijving op onze nieuwsbrief of na expliciete aanvaarding van onderhavige Privacyverklaring (o.m. via opt-in op onze website).

  Elke betrokkene kan zijn toestemming voor alle doeleinden , m.i.v. direct marketing, op elk ogenblik intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens hiervoor, door ons hiervan te informeren op: 016/57.11.57 en/of info@texet.be (zie ook verder onder Afdeling 7).

  Het ontbreken of intrekken van uw toestemming voor direct marketing zal geen negatieve gevolgen hebben op onze dienstverlening t.a.v. u noch op uw toegang tot onze website(tools).

 4. Bewaartermijn

  TEXET bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden of volgens hetgeen voorzien in ons Cookiebeleid.

 5. Toegang tot uw persoonsgegevens

  TEXET zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Tenzij de wet of een rechterlijk bevel dit aan ons oplegt, zullen wij uw gegevens niet overmaken aan derden.

  Wij doen soms wel beroep op de diensten van derden (zie hieronder), bijvoorbeeld voor het onderhoud en de hosting van onze website of voor marketing campagnes. Deze derden krijgen hierdoor soms toegang tot (bepaalde van) uw persoonsgegevens.

  TEXET zal een verwerkingsovereenkomst sluiten met deze derden (binnen de EER) en/of instaan dat de nodige waarborgen inzake doorgifte voorhanden zijn (buiten de EER). Hierbij garanderen deze derden o.m. de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen én uw gegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden voorzien in deze Privacyverklaring en conform de AVG (in het bijzonder dan artikel 28 en hoofdstuk V daarvan).

  Uw gegevens zullen meegedeeld worden aan de volgende derde-ontvangers binnen de EER:

  • Couldhosting (New Wave Group)
  • CRM module (Lime)

  Uw gegevens zullen meegedeeld worden aan de volgende derde-ontvangers buiten de EER:

  • Google Analytics (Google LLC)
  • DoubleClick Digital Marketing (Google LLC)

  U kan de schriftelijke afspraken met deze ontvangers online consulteren of hiervan een kopie verkrijgen via TEXET.

 6. Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens en hoe deze uit te oefenen

  M.b.t. uw persoonsgegevens heeft u, zonder enige kost, recht op:

  • toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en alle informatie i.v.m. de verwerking hiervan;
  • verbetering van onvolledige of niet-juiste persoonsgegevens;
  • wissing van uw persoonsgegevens en beperking van de verwerking ervan;
  • bezwaar tegen (alle of bepaalde doeleinden), opdat TEXET deze verwerking staakt;
  • intrekking van de door u eerder verleende toestemming;
  • uw persoonsgegevens over te dragen aan een nieuwe verwerker en/of verwerkingsverantwoordelijke en,
  • neerlegging van een klacht bij de GBA (zie hoger).

  Wanneer u ons geen toestemming wenst te geven voor de verwerking van uw gegevens en/of uw eerdere toestemming hiervoor intrekt, is het mogelijk dat:

  • u geen toegang zal hebben tot (al) de tools van onze website,
  • wij u niet al onze diensten kunnen aanbieden,
  • wij hierdoor niet meer aan (al) onze contractuele verplichtingen t.a.v. u zullen kunnen voldoen.

  Dit zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van uw eerdere toestemming.

  Om voornoemde rechten uit te oefenen, gelieve uw verzoek en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs over te maken aan TEXET per email op: info@texet.be Wij zullen uw verzoeken in uitoefening van uw rechten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen doorvoeren.

 7. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

  Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 23/09/2021. TEXET behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe tools op onze website of om aan wettelijke, contractuele en/of administratieve bepalingen te voldoen. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze website. Gelieve onze website dan ook regelmatig te willen raadplegen.